Els actius tòxics s´han popularitzat en els mercats financers arrel  de la crisis denominada subprime, i que identifica precisament a aquest tipus d´actius de mala qualitat, és a dir, amb molt risc en quan a la probabilitat de recuperar el seu valor, i que tenen una qualificació molt  dolenta o subprime.

Es comercialitza a persones amb solvencia económica baixa, garantits per un immoble quin preu real està molt allunyat del especulatiu, essent el seu valor és practicament cero o negatiu.