El Tribunal Suprem ha declarat que els bancs són els que han de pagar els impostos de les hipoteques i no els clients.

Aquest canvi de criteri del TS es fonamenta en que els préstecs no precisen cap inscripció al Registre de la Propietat, però si es garanteixen amb una finca, sí seria necessària la inscripció, essent els bancs els únics interessats en que la hipoteca s´inscrigui al Registre, doncs és la manera que tenen de recuperar l’import del préstec en cas d’impagament.

La Sentencia conclou que qui ha de ser responsable d´abonar l´impost ha de ser el banc que atorga el préstec. L´impost AJD és un 1.5 % del valor de la Hipoteca, per ex., en una hipoteca de 180000,-€, suposava una despesa pel client de 2700,-€.

De resultes de la notícia la Borsa va començar a baixar, per la repercussió negativa que pot causar als Bancs/Hisenda, que es veuen obligats a retornar als ciutadans milers d´euros que han abonat injustament, emeten el president de la Sala, 24 h després, una inexplicable nota en la que deixava sense efecte la resolució, la que ha causat una impressió molt negativa a la ciutadania que veu com la justícia no és imparcial, que constata una clara inseguretat jurídica i la distància entre els jutges de instancia i l’alta magistratura, que sembla estar al servei dels poders de l’Estat. Ens trobem amb una sentencia ferma que dona dret a reclamar la devolució del pagament indegut en diversos supòsits i terminis: En un préstec hipotecari pendent, en el que ja s´hagi iniciat reclamació, en qualsevol cas reclamant nul·litat als tribunals o, si fa menys de 4 anys, a l´Agencia Tributaria.

Per la pressió dels poders de l´Estat i dels consumidors està per determinar quina serà la seva aplicació, ja que és un bona noticia per totes les persones que tinguin o hagin tingut una hipoteca i que de ben segur quedarà confirmada pels tribunals europeus.