Per vostra  informació el Govern ha establert una sèrie de mesures per  les famílies vulnerables afectades per la situació provocada pel COVID-19 aprovades al “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo” (Articles 1 al 15), que son les següents:

 

SUSPENSIÓ DE DESNONAMENTS

S’estableix la suspensió de desnonaments i llançaments per a famílies vulnerables sense alternativa a habitatge. El termini màxim de la suspensió és de 6 mesos.

 

PRÓRROGA CONTRACTES LLOGUER

S’estableix una pròrroga de 2 mesos en els contractes d’habitatge habitual que finalitzin durant l’Estat d’Alarma, podent ampliar-se durant 6 mesos en les mateixes condicions.

MORATORIES PELS LLOGATERS:

S’estableixen mesures per procurar la moratòria dels deutes arrentaticis per als arrendataris d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica provocada pel COVID-19 . (art. 3 al 9 ambdós inclosos- RDL 11/2020).

1.- MORATORIA EN LLOGUERS AMB PROPIETARIS “GRAN TENEDORS” I EMPRESES O ENTITATS PÚBLIQUES.

a.-El llogater d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica té un mes per posar-se en contacte amb el propietari per arribar a un acord en un aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, o condonació total o reducció parcial sempre que sigui l´arrendador una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran propietari (aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans- excloent garatges i trasters-). (art. 4)

b.- Si no hi ha acord previ, el propietari haurà de comunicar la decisió al llogater en situació de vulnerabilitat, la quitació del 50% durant 4 mesos o moratòria del pagament de la renda durant 4 mesos podent fraccionar el pagament dels lloguers durant al menys 3 anys o durant el termini que resti al contracte.

2.- MORATORIA EN LLOGUERS AMB PROPETARIS NO INCLOSOS A L’APARTAT ANTERIOR

Si l’arrendador és un propietari diferent dels descrits anteriorment i no s’ha arribat a un acord previ, el llogater en situació de vulnerabilitat pel COVID19, podrà demanar a l’arrendador un aplaçament o fraccionament del lloguer. El propietari tindrà un termini de 7 dies per respondre a la sol·licitud. En cas de no arribar a cap acord, el llogater en situació de vulnerabilitat podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament regulades a l’article 9 i 10 del RDL. (art. 8 – RDL 11/2020)

 

APROBACIÓ D’AVALS PER LA FIANCIACIÓ DE LLOGATERS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT(art. 9-10-RDL 11/2020):

Aprovació d’avals perquè les entitats financeres, concedeixin als llogaters en situació de vulnerabilitat econòmica, ajudes transitòries de finançament per el pagament exclusivament del lloguer per import màxim de 6 mensualitats de lloguer a retornar en un termini de 6 anys prorrogable durant 4 més.(art. 9 – RDL 11/2020).

En cas que els llogaters que es  beneficiïn d’aquest finançament no ho puguin retornar total o parcialment per continuar en situació de vulnerabilitat, s’aprova una ajuda de fins a 900€ durant 6 mesos màxim. (art.10 -RDL 11/2020).

 

DEFINICIÓ DE VULNERABILITAT (art. 5 – RDL 11/2020):

A l’igual que va succeir amb la moratòria hipotecària, els requisits per a considerar que la persona es troba en vulnerabilitat sobrevinguda són molt exigents. El que suposarà que molts afectats no podran acollir-se a l’ajut.

 

El sol·licitant haurà de complir totes les condicions següents:

 

  • Atur, ERTO, reducció de jornada, ser empresari, autònom o professional amb una pèrdua substancial d’ingressos de manera que no superin 3 vegades l’IPREM (1.613,52€ mensuals). Per cada fill a càrrec, persona major de 65 anys, amb discapacitat, dependència, etc. aquest límit s’amplia.

 

  • Que la renda i els subministraments bàsics (gas, aigua, telèfon, despeses de comunitat…) superin el 35% dels ingressos. S’entén com a subministres bàsics els d’electricitat, gas, gasoil, aigua, telèfon fixe i mòbil, així com les despeses de comunitat de propietaris.

 

DOCUMENTACIÓ PER ACOLLIR-SE A QUALSEVOL DE LES MESURES ESMENTADES (art. 6 – RDL11/2020:

Documentació que es podrà aportar fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, on consti la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Nombre de persones que habiten l’habitatge

 

Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

Titularitat dels béns: Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat i declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Real Decret.

S´Estableix que seran responsables de danys i perjudicis aquelles persones que es beneficiïn indegudament o aquells que van simulin o maquillin els seus ingressos per acollir-se a la norma.(art. 7 -RDL 11/2020.

 

Esperant que sigui del vostre interès, us saludem esperant que estigueu bé de salut.

Fins aviat.