Una sentència del Tribunal Constitucional del passat 10 de març ha declarat la inconstitucionalitat de molts dels articles de la Llei de contenció de rendes catalana 11/2020.

  1. Les rendes dels arrendaments  tornaran a ser les lliurament pactades per les parts sense cap limitació.
  2. Això si, s’ha d’informar de l’índex de referència de preus de lloguer de l’habitatge en la publicitat, les ofertes i en els contractes d’arrendament i adjuntar el contracte el document acreditatiu obtingut mitjançant el sistema de consulta pública de l’índex.
  3. Els contractes d’arrendament signats fins ara es mantenen fins a la seva finalització i en els contractes nous la renda es pot pactar lliurement.

Segons el tribunal la llei catalana ha invadit les competències de l’Estat, ja que l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola reserva a l’Estat la fixació de les bases de les obligacions contractuals.

Amb aquesta decisió del Tribunal Constitucional, tornem a la situació d’abans de l’aprovació de la Llei Catalana 11/2020.

Estem pendents de la tramitació de la llei estatal del dret a l’habitatge que, amb tota probabilitat, inclourà una regulació de rendes del mercat de lloguer.