El Tribunal Constitucional ha anul·lat definitivament l´impost municipal sobre plusvàlues municipals quan no hi hagi increment de valor. Com a conseqüència de la crisis molts ciutadans van vendre les seves cases a un preu menor que el de la compra, per la qual cosa el “fet imposable” no es va produir. Malgrat això, milers de ciutadans es van veure obligats a pagar l´impost.

El tribunal va anul·lar impostos similars aplicats per les hisendes forals de Araba i Gipuzkoa, també en les compravendes de pisos en les que els propietaris haguessin sofert una minusvàlua.