El 22 de setembre de 2020 ha entrat en vigor la LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE.

Els aspectes més destacats són els següents:

1. ¿Quan s’aplica la norma?         

 • Un lloguer d’habitatge habitual i permanent ubicat en una àrea declarada de mercat tens.
 • Al signar un nou contracte de lloguer o quan es renova el contracte de lloguer ja existent (art. 6). Si hi ha una renovació del contracte de lloguer quan s’amplia la durada o es modifica la renda.
 • S’aplica a partir del 22/09/2020 a les poblacions que s’inclouen a l’Annex de la norma.
2. ¿Quins son els lloguers exclosos? (Art. 1)
 • Els firmats abans de l ‘1 de gener de 1995.
 • Els habitatges subjectes a règims de protecció oficial
 • Els subjectes als programes d’inserció o mediació social o de lloguer socials.
 • Habitatges de lloguer de caràcter assistencial.

3. ¿Cóm es fixa la renda? (Art. 6)

La renda pactada no pot superar, cap d’aquests dos preus:

 • El preu de referència que marca la Llei.
 • La renda consignada en el darrer contracte d’arrendament, actualitzada en tot cas d´acord amb l´índex de garantia de competitivitat (IGC).

Caldrà informar al llogater de l´aplicació del valor que correspon a l’ índex de referència del preu, i si s’escau, de l´import de la renda del darrer contracte d´arrendament vigent en aquell mateix habitatge.

4. ¿Cóm es calcula el preu de referència? (Art. 7)

El preu de referència és l ‘índex mig de preus de lloguer que resulti segons les característiques de l’habitatge, i que es recull a la web de l’Agencia d’Habitatge de Catalunya:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

El preu es pot incrementar per sobre del de referència en el cas:
 1. Quan es realitzin obres de millora.
 2. O bé, incrementant com a màxim un 5%, quan l’habitatge compti, com a mínim, amb tres de les següents característiques: ascensor, aparcament, habitatge moblat, calefacció o refrigeració, zona comunitària d’ús compartit, piscina o altres equipaments , consergeria, vistes especials.

5. ¿Es poden repercutir despeses addicionals a l’arrendatari? (Art. 9)

Si, per pacte. En els mateixos termes que regula actualment la LAU (exemple: IBI, despeses de comunitat …) i desglossant en cada pagament, l’import de la renda i de la resta de despeses. En el cas de que es repercuteixin l’arrendador al mes de gener tindrà que lliurar a l’arrendatari una liquidació de les despeses satisfetes per l’habitatge durant l’any anterior, i si resulten inferiors a les pactades, deu retornar-li la diferència.

6. Arrendament d’habitatges nous o rehabilitats (Art. 10)

La Llei s’aplicarà a aquests habitatges transcorreguts tres anys des de la seva entrada en vigor.

7. ¿Es pot augmentar la renda per obres de millora després de signar el contracte de lloguer? (Art. 11) 

Si, es pot augmentar la renda per sobre del índex de referència. Amb els següents límits:

 • Un cop transcorreguda la durada mínima del contracte de lloguer de cinc anys per persones físiques, o set anys per persones jurídiques.
 • S’han de descomptar del cost de les obres les despeses que siguin necessàries per el manteniment i conservació de l’habitatge o del edifici i, les que siguin exigibles pel funcionament, reparació o seguretat dels elements que la integren.

8) ¿Què es pot fer davant l’incompliment de la llei? 

a) Si es cobren rendes per sobre dels límits establerts, l’arrendatari pot interposar demanda judicial perquè es determini la renda i reclamar la restitució de les quantitats abonades en excés + 3 x interès legal del diner.

b) Règim sancionador (arts. 14 a 16): Es podran imposar sancions per:

 • Infraccions greus (multa de 9.001 a 90.000 €):
 • Com poden ser incomplir les normes que determinen la renda, amagar a l’arrendatari la informació relativa al índex o l’import de la renda del contracte anterior necessària per determinar el preu de referència.
 • Infraccions lleus (multa de 3.000 a 9.000 €):
 • No fer constar l’índex de referència de preus de lloguer o, si correspon, l’import de la renda del contracte anterior, la publicitat en les ofertes o en els contractes d’arrendament.
 • Establir una renda superior al límit fixat per la norma.
 • No adjuntar el document que genera l’índex de referència o la informació relativa a l’ importació de la renda de lloguer, així com falsejar o alterar la informació.

Per a qualsevol aclariment o consulta restem a la seva disposició.