Des del passat 2 de juliol de 2018 ha entrat en vigor la llei 5/2018 que té com a finalitat principal agilitzar el procediment per treure els ocupants d´un immoble, mitjançant el que es denomina un interdicte judicial.

A l´actualitat lamentablement hi ha molts propietaris que tenen tercers que ocupen il·legalment el seu pis. Fins ara, els procediments legals que teníem eren bastant lents i ara serà molt ràpid.

Qui pot reclamar?  Els propietaris,  així com qui tinguin un habitatge llogat. Si la propietat és  d´una societat, no seria possible, a no ser que no tenen finalitat de lucre, i finalment, la llei també reconeix aquest dret a les entitats públiques.

El procediment és bastant senzill si els ocupants no tenen títol legítim per posseir l’immoble, ja que una vegada se’ls notifiqui, aquests tenen un termini de 5 dies per aportar títol que justifiqui la ocupació. En cas que no ho aportin, el tribunal ordenarà immediatament lliurament de l’habitatge al sol·licitant.

Contra aquesta decisió judicial no cabrà cap recurs, de manera que una vegada notificada es portarà a efecte contra qualsevol dels ocupants que es trobi a l’habitatge.