És molt freqüent que els titulars d’un immoble no es posin d’acord en la venda o adjudicació a un d’ells. En el nostre Codi Civil no existeix la obligació de continuar amb una indivisió immobiliària, serà suficient que un dels copropietaris vulgui vendre per obligar als demés a través d’ un procediment judicial: El de Divisió de la Cosa Comú.

El problema sorgeix quan uns volen vendre i els altres no, o no hi ha consens en els elements essencials del contracte com el preu.  Per ex. quan els hereus que han adquirit una finca la volen vendre per repartir- se el preu en proporció a la seva quota o com a resultat d’una liquidació d´una finca adquirida en comú durant el matrimoni o en altres supòsits.

Quan no existeix un criteri unànime la millor solució és anar a la via judicial, presentant una demanda en la  que sol·liciti aquesta divisió. El que s´oposi haurà de pagar les costes del judici, el que força en la practica que s’arribi a l’acord en la majoria dels casos Si no és així, el judici va endavant es dictarà Sentencia i es procedirà a la venta de la finca en subhasta pública amb la intervenció de licitadors estranys, i es repartirà el preu en proporció a la quota de cadascú,  circumstancia que li ocasionarà a qui s’hi oposi una pèrdua econòmica i el pagament de les costes.

Si us trobeu amb aquesta circumstància val la pena l’estudi per trobar la solució més bona al  conflicte.