La mesura va entrar en vigor el dia 28 de desembre de 2022 i  es prorroga en sis mesos els contractes d’arrendament i les suspensions dels procediments de desnonament per a llogaters en situació de vulnerabilitat econòmica.

El dia 28 de desembre 2022 s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE.

Entre altres mesures econòmiques i socials, destaquem les següents mesures que afecten als arrendaments urbans, que suposen una nova pròrroga temporal d’algunes mesures ja adoptades durant l’any 2022 i durant la situació derivada de la pandèmia per la COVID19:

  1. LIMITACIÓ EXTRAORDINÀRIA FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023 EN L’ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA:

La norma diferencia entre arrendador GRAN TENIDOR i la resta d’arrendadors, si bé en tots els supòsits estableix un màxim d’increment del 2%, que és el sostre màxim de l’índex de Garantia de Competitivitat en l’actualitat.

1.1. Arrendadors «grans tenidors»*:

  • Les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC, sense que aquest pacte pugui superar el 2%.
  • En el cas que les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%.

1.2. Resta d’arrendadors:

  • Les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC.
  • En el cas que les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%.
  1. PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL QUE FINALITZIN ENTRE 28 DE DESEMBRE DE 2022 I 30 DE JUNY DE 2023.

En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la LAU de 1994 en els quals finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst en l’article 9.1 o en l’article 10.1 de la LAU fins a 30 de juny de 2023, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament de SIS MESOS des de la data de finalització del contracte, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat en els terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la LAU, la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per a destinar-la a habitatge permanent.

La renda del contracte aplicable durant aquesta pròrroga extraordinària només podrà actualitzar-se amb les regles de limitació del 2% descrites en l’apartat I.

  1. ES PRORROGUEN FINS EL 3O DE JUNY DE 2023 LES MESURES ADOPTADES PEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ EN DETERMINATS PROCEDIMENTS JUDICIALS, INCLOSOS ELS DERIVATS D’OKUPACIÓ:

Els arrendataris que acreditin estar en les situacions de vulnerabilitat econòmica previstes en el reial decret llei, podran sol·licitar la suspensió del procediment de desnonament per falta de pagament, per expiració del terme, o d’aquells procediments que tinguin per objecte el llançament de l’habitatge habitual: aquests procediments se suspendran fins al 30 de juny de 2023.