SERVEIS

 • Herències i successions
 • Responsabilitat civil : extracontractual i indemnitzacions per qualsevol tipus de dany: accidents, negligències mediques i responsabilitat professional.
 • Reclamacions: impagats, pagarés, lletres, xecs, factures.
 • Contractes i obligacions.
 • Bancari: Litigis derivats de préstecs hipotecaris, reclamacions de swaps, dipòsits estructurats, clausula suelo, bonus bancaris,etc..
 • Incapacitats i tuteles ( nomenaments de tutor, rendicions de comptes, autoritzacions de venda)

Procediment administratiu:

Intervenint en tot tipus de procediment administratiu, redactant, informes, al·legacions, recursos i amb les negociacions que siguin necessàries.

Procediment Contenciós Administratiu:

Direcció lletrada en recursos contenciosos administratius, en totes les àrees i instàncies.

 • Instàncies davant l’Administració local, autonòmica i estatal.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 • Recursos i sancions.
 • Expropiació forçosa.
 • Tramitació de tot tipus de llicències.
 • Contractes administratius.
 • Subvencions i ajuts.

 • Divorcis i separacions de mutu acord i contencioses, capitulacions matrimonials, dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial, reclamació de pensions i aliments i custòdia.
 • Declaracions d’incapacitat, nomenaments de tutor, rendicions de comptes, autoritzacions de venda, adopcions, filiació, herències, testaments i donacions.

 • Assistència al detingut.
 • Defensa i acusació en qualsevol tipus de delicte.
 • Alcoholèmies.
 • Lesions en accidents de trànsit.
 • Denúncies i querelles.
 • Maltractament en l’àmbit familiar.

Els serveis relatius a l’àrea mercantil estan enfocats a l’assessorament previ, coordinat amb el departament fiscal, així com serveis de gestió bàsica, entre els quals es troben:

 • Constitució de Societats.
 • Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General.
 • Modificacions Estatutàries.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Gestió de cobrament d’impagats.
 • Àmbit bancari – financer: swaps, dipòsits estructurats, etc.