SERVEIS

 • Propietat horitzontal
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Responsabilitat civil en l’edificació (defectes constructius, vicis de la construcció, etc.)
 • Contractes (compravenda, arres, permutes, opció de compra)
 • Divisió en horitzontal d´immobles.
 • Divisió de la cosa comú
 • Agrupació, segregació, excessos de cabuda.
 • Dissolució del condomini
 • Cancel·lacions hipotecaries.
 • Clàusules resolutòries.
 • Embargaments
 • Censos i alliberació de carregues hipotecàries.
 • Terceries de domini, tanteig, retracte.

 • Formalització de contractes.
 • Formalització de Fiances, registres o dipòsits, etc.
 • Tràmits amb les administracions públiques (ajuntaments, Hisenda, Generalitat …)
 • Assegurances.
 • Gestió de serveis de manteniment.
 • Gestió de morosos.
 • Desnonaments.
 • Impostos.
 • Gestió publicitària dels immobles a través d’Internet, anuncis en premsa i publicacions especialitzades.
 • Gestió econòmica i administrativa del procés de lloguer.
 • Selecció dels inquilins amb els tràmits associats corresponents.