Ha entrat en vigor la “ley reguladora del crédito inmobiliario 5/2019”, que modifica alguns aspectes de la llei hipotecària estatal, com pots ser l’obligació dels bancs quan concedeixen préstecs hipotecaris de fer-se càrrec de les despeses de Notari, Registre de la Propietat i Gestoria, el que permetrà  d´entrada als clients estalviar una mitjana d’entre 500 i 1.000 euros.

Detallem les principals novetats:

Desapareixen les clàusules sòl o terra. En el cas de préstecs convinguts a un interès variable, la banca no podrà fixar un límit si l’índex de referència (Euribor) puja o baixa i es prohibeix la venda de productes vinculats.

Despeses hipotecaries. La banca s’haurà de fer càrrec del pagament de l’impost d’actes jurídics documentats i de les primeres còpies del notari.
Els clients han d’abonar les despeses de taxació i les segones còpies del notari.

Es reforça la Informació Prèvia al client. Les entitats financeres hauran d’ informar adequadament perquè els futurs hipotecats puguin entendre perfectament les condicions del crèdit, per garantir una informació transparent com a mínim deu dies abans de la firma notarial.

Es dona més protagonisme al notari, que certificarà que els bancs compleixen les seves obligacions, i que els clients entenen les condicions de la hipoteca, també els hi farà un test de comprensió, i reflectirà aquesta informació en una acta notarial.

La banca haurà d’analitzar l’efectiva solvència del sol·licitant del préstec hipotecari: donant informació de l’ocupació o feina que fa, dels seus ingressos presents i previsibles, els actius en propietat que pugui tenir, estalvis, o despeses fixes.

Baixen a la meitat les comissions d’amortització anticipada i en les hipoteques de tipus fix.

Quotes impagades. Els bancs ho tindran més difícil per desnonar al prestatari en cas d’algun impagament de les quotes. Nomes podran anar a la via judicial si es deuen dotze quotes impagades o el 3% del capital en la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7% en la segona meitat del mateix.