La mediació és un sistema de negociació assistida que permet que les parts involucrades en un conflicte el resolguin per si mateixes, actuant el mediador com a conductor en les sessions ajudant-los perquè trobin una solució satisfactòria.

És un mètode alternatiu i fl exible que proporciona un context pacífic on les parts poden seure a dialogar i acordar, a través d’un tercer imparcial, idoni i qualificat, amb la finalitat de posar fi a la controvèrsia i arribar a acords entre parts.

Ells són els protagonistes i poden, amb l’ajuda del mediador, arribar a la millor solució possible amb el menor cost. És un mètode utilit-zat sovint en la tasca diària d’un bon advocat, ja que sempre és millor intentar solucionar de comú acord els confl ictes per evitar despeses innecessàries, i més actualment, que l’Administració de Justícia és més lenta i avui en dia presenta més inseguretat jurídica a causa de la crisi econòmica.

La mediació en si està adquirint gran importància perquè és un procediment de fàcil tramitació, poc costós i de curta durada, basat en la voluntarietat i lliure decisió de les parts i en la intervenció del mediador que ajudarà a trobar una solució dialogada i voluntària, i no per imposició de tercers, com passa amb el sistema judicial i el sistema arbitral que és molt car i està a l’abast de ben pocs.